Procura Notar Oradea

Mandatul

Notar Oradea Paula Berger – Mandatul

Mandatul este potrivit Art. 2009 Cod civil, contractul prin care o parte numita mandatar, se obliga sa incheie in act ori mai multe acte juridice in  numele si pe seama celeilalte parti numita mandant. La incheierea actelor notariale partilor pot fi prezente in nume propriu ori prin mandatar, in baza unei procuri  date in acest sens, autentificate la notar  (ori supralegalizate la Consulat, in conditiile legislatiei in vigoare, in cazul in care mandantul da procura in afara tarii). Astfel, mandatul si/ sau imputernicirea, este contractul prin care mandatarul, se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama mandantului.

Fiind un act unilateral, mandatarul nu dobandește nici un drept asupra bunurilor primite in

Mandatul

Mandatul

baza procurii sau pe care trebuie sa   le indeplineasca fata de terti. Procura exprimand așadar doar manifestarea expresa de vointa a mandantului, ea contine obligatiile pe care mandatarul este tinut sa le duca la indeplinire, si pe care acesta si le asuma.

Fiind un act juridic unilateral, incheiat in forma scrisa, ori in forma autentica, si in ceea ce privește modul de autentificare a acestuia, se supune regulilor generale ale actului juridic. Mandant poate fi o persoana sau mai multe persoane, iar reprezentantul/ mandatarul poate fi o persoana sau mai multe, situatie in care mandatul trebuie sa indice clar modul in care aceștia vor actiona si/sau lucra pentru ducerea la indeplinire a mandatului( in comun/ impreuna si/ sau separat, de sine-statator).

Fiind un act juridic scris, lipsa acestei forme, pune in imposibilitate mandatarul si tertul de a demonstra prin martori existenta ei.

Atat in privinta persoanelor fizice cat si a celor juridice mandatul se elibereaza in scris sub semnatura privata, iar daca mandantul dorește ori legea prevede, se va intocmi in forma autentica. In cazul in care mandatarul este tinut in baza procurii sa incheie un act autentic este obligatorie forma autentica.

Astfel, procura/ imputernicirea se va data in forma autentica daca se elibereaza pentru urmatoarele operatiuni :

  • Instrainarea si/ sau cumpararea unui teren;
  • instrainarea sau cumpararea cotei de participare intr-o societate cu raspundere limitata;
  • semnarea actului de constituire a unei societati comerciale;
  • semnarea unui contract de ipoteca;
  • semnarea unei promisiuni de donatie;
  • semnarea unui procuri de substituire;
  • semnarea unui contract de renta;
  • alte acte pentru care lege prevede forma autentica;

Mandatul poate fi cu titlu oneros sau gratuit; mandatul dintre doua persoane este prezumat ca fiind gratuit, insa mandatul dat pentru acte de exercitare a unei activitati profesionale se prezuma a fi oneros. Acest aspect trebuie precizat in procura. Daca mandatul este oneros, iar remuneratia nu este determinata prin contract, aceasta se va stabili potrivit legii, uzantelor ori in lipsa, dupa valoarea serviciilor prestate.

Dreptul la actiune pentru stabilirea cuantumului remuneratiei se prescrie odata cu dreptul la actiunea pentru plata acesteia.

Mandatul poate sa fie cu reprezentare ori fara reprezentare.

Acceptarea mandatului in forma sa scrisa  sub semnatura privata si verbala poate rezulta si din executarea sa de catre mandatar.

Mandatul dat pentru incheierea unui act juridic supus conform legii unei anumite forme trebuie sa respecte acea forma, fapt care nu se aplica atunci cand forma este necesara doar pentru opozabilitatea actului fata de terti, daca prin lege nu se prevede altfel.

Durata mandatului.

Daca partile nu au prevazut un termen, mandatul inceteaza in 3 ani de la incheierea lui.

Intinderea mandatului.

Mandatarul nu poate sa depașeasca limitele stabilite prin mandat.

Mandatul general autorizeaza/deleaga mandatarul sa efectueze numai acte de conservare si de administrare. Pentru incheierea unor act de dispozitie, pentru instrainare si/sau grevare, pentru cambii, bilete la ordin, ori pentru a intenta actiuni in justitie, mandatarul trebuie sa fie imputernicit in mod expres; mandatul se intinde si asupra tuturor actelor necesare incheierii lui, chiar daca acest lucru nu este precizat in mod expres;

Incetarea mandatului:

– revocarea mandatului de catre mandant,

– renuntarea mandatarului;

– in cazul mortii, incapacitatii sau falimentul mandantului ori a mandatarului ;

Mandantul poate revoca oricand mandatul, expres sau tacit, indiferent de forma in care mandatul a fost incheiat si chiar daca a fost declarat ca fiind irevocabil. Imputernicirea data altei persoane pentru aceeași obligatie/ afacere, revoca mandatul initial. Mandantul care revoca mandatul este tinut in executarea obligatiei pe care le are fata de mandatar. De asemenea, mandatarul poate renunta oricand la mandat, notificand mandantului renuntarea sa.

Daca procura este data in forma autentica notariala, in vederea opozabilitatii fata de terti, notarul public care autentifica revocarea mandatului, va transmite de indata  acest act de revocare  atee Registrul national notarial tinut in format electronic potrivit legii. De asemenea notarul public care incheie un act in baza unei procuri autentice este obligat sa verifice in Registrul national notarial – tinut in format electronic – daca aceasta procura a fost revocata.

 

Share Button