Contractul de comodat Notar Oradea

Contractul de comodat

Imprumutul de folosinta ( Contractul de Comodat ) reglementare art.2146-2157 noul Cod Civil

Contractul de comodat sau Imprumutul de folosinta este acel contract prin care o parte numita comodant remite/ da spre folosinta gratuita un bun mobil sau imobil, unei alte persoane numite comodatar, cu obligatia acestuia de a-l restitui la termenul stabilit in contract, ori in lipsa acestui termen, la cererea comodantului.

Asadar, comodatar poate fi orice persoana care nu este interzisa prin lege ori contract/conventie sa incheie un contract de folosinta.

Contractul de comodat obliga comodatarul sa foloseasca bunul imprumutat conform destinatii

Contractul de comodat

Contractul de comodat

sale, cu diligenta unui bun proprietar si sa-l restituie proprietarului comodant, la termenul stabilit in contract, ori la cererea comodantului in caz de urgenta.

Comodatarul nu poate permite unui tert sa foloseasca bunul dat in folosinta sa, fara acordul prealabil din partea comodantului.

Comodatarul este raspunzator de deteriorarea si / sau pieirea bunului dat spre folosinta, daca acest fapt se datoreaza neglijentei sale ori folosintei bunului  in alt scop decat cel pentru care este destinat.

In cazul in care bunul este dat spre folosinta mai multor persoane, fiind in situatia unei pluralitati de comodatari, acestia raspund solidar pentru prejudiciul cauzat comodantului.

Comodantul este raspunzator pentru viciile ascunse ale bunului dat spre folosinta, in cazul in care nu l-a instiintat pe comodatar de existenta acestora. In acest caz este obligat sa repare prejudiciul produs, suferit de catre comodatar.

Comodatarul este obligat sa restituie bunul primit spre folosinta, la expirarea termenului stabilit- potrivit conventiei, ori dupa ce a folosit bunul.

In cazul in care in contract nu este stipulat un termen de restituire, fie folosinta bunului este permanenta, ori in contract nu este prevazuta intrebuintarea bunului pentru care s-a incheiat contractul, comodatarul este obligat sa restituie bunul la cererea comodantului.              – in cazul in care comodatarul decedeaza, comodantul poate cere executarea silita a contractului si rezilierea contractului cu restituirea bunului comodantului;

In cazul in care atat comodantul cat si comodatarul decedeaza contractul inceteaza.In cazul in care comodantul are nevoie urgenta de bun- chiar neprevazut, ori comodatarul isi incalca obligatiile prevazute si asumate in contract, comodatarul este obligat sa inapoieze bunul anticipat comodantului.

Imprumutul de folosinta ( Contractul de Comodat), poate fi incheiat atat in forma autentica, intr-un inscris sub semnatura privata cu data certa, si constituie titlu executoriu in conditiile legii in cazul in care inceteaza prin decesul comodatarului sau la expirarea termenului. In cazul in care nu s-a stipulat un termen de restituire a bunului dat spre folosinta, acest contract constituie titlu executoriu numai in situatia in care este prevazut in continutul contractului faptul ca intrebuintarea are un caracter permanent ori nu este prevazuta intrebuintarea pentru care s-a acordat bunul.

Pentru incheierea in fata notarului a Contractului de Comodat sunt necesare urmatoarele documente:

  • actele de identitate ale partilor contractante ( comodant – comodatar) ;
  • actele de proprietate ale bunului dat spre folosinta;
  • talonul, respectiv cartea de identitate a autoturismului;

Pentru autentificarea acestui act este necesara prezenta partilor in fata notarului public, personal ori prin mandatar, in baza unei procuri autentice date in acest scop.

Share Button